1. pykälä NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Vostok ry, ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2. pykälä TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopistossa tiedotusalaa opiskelevien etujärjestönä sekä ylläpitää heissä jatkuvaa kiinnostusta tiedotusvälineitä ja yhteiskuntaa kohtaan. Yhdistys edistää alan opetuksen ja tutkimuksen kehitystä. Lisäksi yhdistys ajaa opiskelijoiden taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä jäsentensä etuja työmarkkinoilla. Yhdistys toimii rauhan ja kansojen välisen ystävyyden lujittamiseksi ja pyrkii herättämään opiskelijoissa kiinnostusta ympäristönsuojelua kohtaan.

 

3. pykälä TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa opinto- ohjausta ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen opintokäyntejä ja -matkoja sekä esitelmä- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, järjestämällä illanviettoja, juhlatilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toimintaansa asianomaisen luvan.

 

4. pykälä JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä sekä kaikki tiedotusalaa pääaineenaan lukevat että ne, jotka ovat suorittaneet jostain tiedotusalan oppiaineesta vähintään perusopinnot. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrittää vuodeksi kerrallaan.

 

5. pykälä TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen kokous käyttää päätösvaltaa ja hallitus toimeenpanovaltaa.

 

6. pykälä YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä pyytää asiaa hallitukselta kirjallisesti, yhdistys kokoontuu muuhun kokoukseen. Tässä [tai edellä mainitussa] tapauksessa kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla tai muuten jäsenistön tavoittavalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa päätöksen ratkaisee arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin yhden osanottajan tätä vaatiessa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen tili- ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto 2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
6) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
7) päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista.

 

7. pykälä TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään

kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8. pykälä NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä sekä taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja yksinään.

 

9. pykälä HALLITUS
Hallituksessa on oltava puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan mutta enintään kaksikymmentä jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun neljä hallituksen jäsentä pyytää asiaa puheenjohtajalta kirjallisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla.

Kaikki Vostok ry:n jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin puheoikeudella.

 

10. pykälä SÄÄNTÖJEN PURKAMINEN
Nämä säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutosasia on mainittava kokouskutsussa.

 

11. pykälä PURKAMINEN
Yhdistys voidaan purkaa purkamista varten erikseen koolle kutsutun kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava sellaiselle tai sellaisille rekisteröidyille yhdistyksille, jotka toimivat yhdistyksen edustamien päämäärien hyväksi.

 

12. pykälä MUUT TAPAUKSET
Tapauksissa, joita näissä säännöissä ei mainita, noudatetaan yhdistyslakia.