1. pykälä NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vostok ry, ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2. pykälä TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopistossa tiedotusalaa opiskelevien etujärjestönä sekä ylläpitää heissä jatkuvaa kiinnostusta tiedotusvälineitä ja yhteiskuntaa kohtaan. Yhdistys edistää alan opetuksen ja tutkimuksen kehitystä. Lisäksi yhdistys ajaa opiskelijoiden taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä jäsentensä etuja työmarkkinoilla. Yhdistys toimii rauhan ja kansojen välisen ystävyyden lujittamiseksi ja pyrkii herättämään opiskelijoissa kiinnostusta ympäristönsuojelua kohtaan.

 

3. pykälä TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa opinto-ohjausta ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen opintokäyntejä ja -matkoja sekä esitelmä- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, järjestämällä illanviettoja, juhlatilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toimintaansa asianomaisen luvan.

 

4. pykälä JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä sekä kaikki tiedotusalaa pääaineenaan lukevat että ne, jotka ovat suorittaneet jostain tiedotusalan oppiaineesta vähintään perusopinnot. Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan kertaluontoisen jäsenmaksun. Maksun suuruudesta päättää kulloinkin voimassa oleva hallitus.

 

5. pykälä TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen kokous käyttää päätösvaltaa ja hallitus toimeenpanovaltaa.

 

6. pykälä YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään 31. maaliskuuta ja syyskokous viimeistään 15. joulukuuta hallituksen määräämänä ajankohtana.

Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä pyytää asiaa hallitukselta kirjallisesti, yhdistys kokoontuu muuhun kokoukseen. Tässä [tai edellä mainitussa] tapauksessa kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

 

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla tai tekstiviestillä vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

Kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa päätöksen ratkaisee arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin yhden osanottajan tätä vaatiessa.

 

a) Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Käsitellään ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä

3) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

b) Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

2) Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta

4)Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta

5) Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet

6) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

7. pykälä TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

 

8. pykälä NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä sekä taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja yksinään.

 

9. pykälä HALLITUS

Hallituksessa on oltava puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan mutta enintään kaksikymmentä jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai neljä hallituksen jäsentä pyytää asiaa puheenjohtajalta kirjallisesti.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää myös etäosallistumismahdollisuutta, kuten videopuhelua tai vastaavaa.

 

Kaikilla Vostok ry:n jäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

10. pykälä SÄÄNTÖJEN PURKAMINEN

Nämä säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutosasia on mainittava kokouskutsussa.

 

11. pykälä PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa purkamista varten erikseen koolle kutsutun kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.

 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava sellaiselle tai sellaisille rekisteröidyille yhdistyksille, jotka toimivat yhdistyksen edustamien päämäärien hyväksi.

 

12. pykälä MUUT TAPAUKSET

Tapauksissa, joita näissä säännöissä ei mainita, noudatetaan yhdistyslakia.